Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Budgetronics (Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat)

Artikel 1 - Identiteit van Budgetronics
Budgetronics
Nieuwendammerdijk 532- C5 (Geen afhaaladres alleen kantooradres)
1023 BX Amsterdam
K.V.K. Amsterdam nr. 34277312
BTW: NL001604782B44

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Budgetronics en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Budgetronics en de consument.

Artikel 3 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Budgetronics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Budgetronics niet.

Artikel 4 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Budgetronics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Budgetronics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Budgetronics daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Budgetronics kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Budgetronics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Alleen bestellingen van tenminste € 5,- aan productwaarde worden geaccepteerd.
 6. Levering geschied uitsluitend op basis van vooruitbetaling.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.        Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.        Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Budgetronics retourneren. Het retouradres is te vinden onder het menu contact en op de factuur.
3.        Retouren kunnen per e-mail worden aangemeld en de originele factuur dient bijgesloten te worden.
4.        Zie verder het menu "Betalen en verzenden" voor nadere instructies.

Artikel 6 - Kosten  in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Budgetronics dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Wanneer de door ons afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 5.1 zijn terug gezonden, gelden de zaken als zonder enig bezwaar geaccepteerd.
 4. Retourzending van artikelen is voor eigen rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting het menu "Betalen en verzenden"

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Halfgeleiders en onderdelen zijn uitgesloten van het retourrecht omdat deze achteraf niet eenvoudig zijn te controleren op goede werking. Ditzelfde geldt ook voor producten die op verzoek overeenkomstig specificaties van de consument zijn vervaardigd.

Artikel 8 - De prijs
  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Budgetronics dit bedongen heeft en:
   1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie
 1. Budgetronics staat er voor in dat de aangeboden producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Budgetronics, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Budgetronics jegens Budgetronics kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Levering en uitvoering
 1. Budgetronics zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De besteller is zelf verantwoordelijk voor niet ontvangen bestellingen als het door hem opgegeven adres foutief blijkt te zijn.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Budgetronics het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  Budgetronics zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten via pakketpost berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Budgetronics. Bij onduidelijkheid over aflevering gelden de gegevens zoals die door het track & trace systeem van PostNL worden gemeld als bewijs van levering. Verzending via brievenbuspost is voor risico van de consument.

Artikel 11 - Betaling
 1. Bij Budgetronics kan betaald worden via Paypal,  iDeal, Bankcontact/Mr cash en Sofort banking. Alleen bij betaling via Paypal worden er extra kosten gerekend. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting het menu "Betalen en verzenden.
 2. Betaling kan ook via vooruitbetaling op onze bankrekening. De benodigde gegevens hiervoor worden nadat de bestelling is ingevoerd opgestuurd via de e-mail.
 3. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Budgetronics te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Budgetronics behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
   
Artikel 12 - Klachtenregeling
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via e-mail bij Budgetronics, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Budgetronics ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Budgetronics binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Geschillen
1.   Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.   Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
 1. Budgetronics is niet verantwoordelijk voor wat voor schade dan ook veroorzaakt door de toepassing van de door ons geleverde producten. Bij het akkoord gaan met deze voorwaarden wordt de verantwoording voor de juiste toepassing van onze producten bij de koper neergelegd
 2. Bij het aangaan van de aankoop ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaar je jezelf voldoende deskundig om de geleverde producten op de juiste wijze toe te kunnen passen.

Artikel 15 - Privacy
1.   Persoonlijke gegevens worden NIET aan derden verstrekt. Ook je e-mail adres zal niet anders worden gebruikt dan alleen voor een eventuele mailing van ons aan jou en alleen als je aangegeven hebt dat je daar prijs op stelt. Je privacy blijft bij Budgetronics gewaarborgd. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting het menu "Privacy".

www.budgetronics.eu
www.budgetronics.nl
www.budgetronics.com
www.budgetronics.be